Ce spune Curtea de Conturi despre asocierea dintre CS Dinamo București (MAI) și ASCFC Dinamo București (Nicolae Badea)

0 291

Continuăm seria dezvăluirilor cu privire la incertitudinea care planează asupra investiției de la stadionul Dinamo, investiție realizată de statul român prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) via Compania Națională de Investiții S.A., în vederea modernizării arenei sportive a FC Dinamo București în vederea angajamentului organizării Campionatului European de Fotbal 2020. Sursele noastre ne-au adus la cunoștință faptul că în raportul Corpului de Control al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) l-a întocmirea contractului de asociere dintre cele două părți nu ar fi fost respectate termene legale prevăzute de HG 1086/2000, respectiv cele 30 de zile de la intrarea în vigoare a HG 1086, ceea ce ar fi determinat conform legii ca atribuirea terenurilor și imobilelor stipulate în Anexa 2 a contractului dintre părți să fi făcut subiectul unei licitații publice, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată: ”Prin HG nr. 1086 din 28.11.2000 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, al unui imobil situat în Municipiul București și aprobarea închirierii unei părți din acesta către Asociația Sportivă Fotbal Club Dinamo București (ACSFCDB) sau după caz, asocierii cu aceasta, s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului și în administrarea MAI a unei cote părți din imobilul situat în București, șoș. Ștefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, constând în terenuri și construcții, ministerul fiind împuternicit să închirieze bunurile către ACSFC Dinamo București sau să se asocieze cu aceasta în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, în caz contrar clubul de fotbal fiind decăzut din beneficiul acestei utilități, urmând ca bunurile respective să fie închiriate prin licitație publică.” Ceea ce urmează semnalează nulitatea de drept a contractului de asociere, fapt confirmat și de avocații în drept comercial pe care redacția noastră i-a contactat în vedere edificării corecte a aplicării legislației în vigoare la momentul încheierii contractului: ”Precizăm că termenul de 30 de zile prevăzut în Hotărâre nu a fost respectat, astfel că nu s-a încheiat contract de închiriere sau asociere cu ACSFC Dinamo București și nici nu s-a organizat licitație publică pentru închirierea bunurilor trecute în domeniul privat al statului, la data respectivă, nefiind respectate prevederile articolului 15 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, prevederi care dispun în mod imperativ ca <<Închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică în condițiile legii>>.”. Concluzia noastră, mă repet, verificată prin consultarea unor avocați de drept comercial (avocați care au dorit să-și păstreze anonimatul, dar de o probitate profesională și morală fără de cusur) este că MAI putea cere în instanță anularea de drept a contractului de asociere dintre cele două părți, doar că încheierea contractului 2640 dintre cele două părți a avut loc în 01.08. 2002, nu înainte de modificarea HG inițiale, cea cu nr.1086/2000, printr-un HG al Guvernului Adrian Năstase, HG 207/18.02.2002, hotărâre prin care ”MAI a fost din nou împuternicit să închirieze terenurile și construcțiile respective clubului de fotbal, sau după caz, să le atribuie CS Dinamo București în vederea asocierii cu ASCFC Dinamo București.”. Ca atare, timp de aproape doi ani, se constată de către Corpul de Control al MAI faptul că ”ACSFC Dinamo București a continuat să folosească cu titlu gratuit construcțiile și terenurile din incinta complexului sportiv Dinamo, în baza OMAI nr. 378/1994, nr. 453/1995 și nr 518/13.11.1995, emise anterior intrării în vigoare a legii nr.213/1998.” și alt fapt cert, anume că în același interval de timp ”CS Dinamo București nu a putut încasa veniturile ce ar fi rezultat din închirierea sau asocierea bunurilor (terenuri și construcții), încadrate la acea dată în regim de venituri extrabugetare destinate finanțării cheltuielilor de capital ale clubului, așa cum s-a stabilit la art. 2, aliniatul 3, din actul normativ menționat”.

Ce stipulează contractul 2640/2002 încheiat între CS Dinamo București și ASCFC Dinamo București

Conform surselor noastre, raportul conține următoarele detalii: ”Prin OMAI nr. 256 din 15.05.2002, bunurile prevăzute în Anexa 2 din HG 1086/2000 au fost atribuite CS Dinamo București în vederea asocierii cu ACSFC Dinamo București, iar bunurile prevăzute în anexa nr 1 la Hotărâre (aflate în domeniul public al statului), ce nu au făcut obiectul asocierii, au fost date în folosința clubului, fiind supuse regimului juridic prevăzut de Codul Civil. Astfel, între CS Dinamo București și  ACSFC Dinamo București, a fost încheiat contractul de asociere cu nr. 2640/940 din 01.08.2002, pentru o perioadă nedeterminată, având ca obiect asocierea părților în vederea susținerii și promovării activității sportive de performanță a celor două cluburi, exploatarea eficientă și rentabilă a bazei materiale ce intră în compunerea imobilului din Buc., șoș. Ștefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, constând în terenuri în suprafață de 38.335,37 mp și construcții (spații de cazare, birouri, tribune, alei, vestiare, garaje și magazii) în suprafață de 35.462, 37 mp. Prin contract, CS Dinamo București s-a obligat să asigure folosința bazei materiale prevăzută în Anexa 2 la HG nr. 1086/2000 modificată prin HG nr. 207 din 18.02.2002, de către ASCFC Dinamo București, să contribuie la modernizări și reparații capitale, în funcție de resursele financiare alocate de minister, să efectueze sau să suporte contravaloarea lucrărilor de reparații capitale și investiții, să asigure paza bunurilor, precum și furnizarea, contra cost, a utilităților. La rândul său, ACSFC Dinamo București s-a obligat să participe la asociere cu logistica necesară exploatării bazei materiale, personal calificat, materiale și bunuri necesare asocierii, experiența managerială, public amator de fotbal, organizarea competițiilor de fotbal amicale sau oficiale. Totodată, s-a obligat să încaseze veniturile din exploatarea bazei materiale, să achite contravaloarea utilităților și să efectueze reparații curente și de întreținere, iar beneficiile asocierii să fie repartizate în cotă de 50%, pentru fiecare parte, dar nu mai puțin de 2000 de dolari/lună pentru CS Dinamo București, la cursul BNR din ziua plății (cotă majorată ulterior la 3000 euro/lună, prin actul adițional nr. 1 din 01.02,2003 la Contractul de Asociere).

Ce spune raportul Curții de Conturi efectuat la CS Dinamo București (MAI) 

În raportul Corpului de Control al MAI se menționează și un raport al Curții de Conturi, efectuat în 2010 la CS Dinamo București. În urma procesului verbal de constatare întocmit în 30.04.2010 și înregistrat la CS Dinamo București cu nr 3648/05.05.2010, s-au reținut următoarele: ”Cu toate că CS Dinamo București a adus ca aport în asociere o bază materială semnificativă (35.462,37 mp suprafață construită și 38.355, 37 mp teren liber de construcții), a fost negociat un aport al ACSFC Dinamo București disproporționat, după cum urmează:

  • Experiență managerială, personal calificat, materiale și bunuri necesare asocierii – : în fapt, personalul calificat și experiența managerială reprezintă un produs al CS Dinamo București când secția de fotbal era integrată în acest club. Mai mult decât atât, personalul ACSFC Dinamo București a fost format preponderent din personalul fostei secții de fotbal al CS Dinamo București, detașat la asociație:
  • Publicul amator de fotbal, susținător al echipei Dinamo București : în esență este vorba de brandul Dinamo care și el este un produs al SC Dinamo București, când secția de fotbal era încorporată în acesta:
  • Orice alte bunuri necesare meciurilor de fotbal și acoperirea costurilor legate de aceasta – : este un aport în bunuri consumabile, nedeterminate cert și neidentificabile. Cheltuielile ocazionate de procurarea unor astfel de bunuri, constituite ca aport, nu trebuie introduse în deconturile de venituri și cheltuieli ale asocierii. Ele trebuie asumate în exclusivitate de ACSFC Dinamo București, în contul aportului la asociere;
  • Organizarea competițiilor sportive (amicale și oficiale) și acoperirea costurilor competiționale – : este un aport <<în industrie>> (în sensul Codului Comercial) ca urmare a acestui fapt nici ele nu trebuie incluse în deconturile de venituri și cheltuieli ale asocierii (spre exemplu cheltuielile cu paza, servicii de urgență medicale, baremurile de arbitraj etc., sunt asumate ACSFC Dinamo București și trebuie suportate exclusiv de aceasta).”.

Tot în raportul Corpului de Control al MAI, se mai face referire la sesizările Curții de Conturi cu privire la art. 26 din Contractul de asociere, prin care s-a stabilit că ”nu fac, în nici o situație, obiectul prezentei asocieri și, pe cale de consecință, nu sunt supuse regimului prevăzut de prevederile cap VIII, următoarele activități desfășurate de ACSFC Dinamo București (transferurile jucătorilor de fotbal, raporturile contractuale cu terțe persoane fizice sau juridice, activități de reclamă sau publicitate, etc.). În schimb la cap. VI, destinat reglementării obligațiilor părților, CS Dinamo București trebuia să efectueze reparații capitale ale bazei materiale, investiții, să asigure contracost furnizarea utilităților, etc., rezultând că în fapt, CS Dinamo București îi revin principalele obligații, în timp ce ACSFC Dinamo București și-a asumat principalele drepturi.”.

         Vă reamintesc că tot ceea ce s-a întâmplat prin contractul de asociere ține și de cheltuirea banului public, ca atare constatările și recomandările din raportul Curții de Conturi, raport întocmit acum șapte (7) ani ar fi trebuit să fie o motivație pentru conducerea de atunci a MAI, tocmai în vederea luării de măsuri necesare evitării înscrierii ulterioare la masa creditorilor al ASCFC Dinamo București, unde CS Dinamo București s-a înscris cu o datorie de recuperat de aproximativ  un milion de euro, mai precis 4.239. 882,03 lei, ceea ce însemnă un nou prejudiciu la bugetul statului.

Nota Redacției: mâine vom publica ultima parte din dezvăluirile relevate de raportul Corpului de Control. Mâine despre clauzele care puteau duce la rezilierea unilaterală a contractului, clauze care puteau fi aduse la îndeplinire dacă instanța nu le-ar fi anulat la solicitarea expresă a administratorului judiciar al ACSFC Dinamo București și despre deciziile ți indeciziile instanțelor, astfel păstrându-se incertă modernizarea stadionului Dinamo, în perspectiva organizării și de către România a Campionatului European 2020. Tot mâine vom publica în facsimil raportul Corpului de Control al MAI, efectuat la CS Dinamo București.   

Leave A Reply

Your email address will not be published.